X
تبلیغات
رایتل
تاریخ : 21 آبان 1391 | 15:38 | نویسنده : رضا رضایی

در اینجا می خواهیم موتور ساده ای را با هم بسازیم.

در شکل زیر وسایل مورد نیاز در این پروژه را مشاهده می کنید. در اینجا سه آهن ربا وجود دارد، دو آهن ربای گرد و یک آهن ربای مکعبی (که بر روی قطب شمال آن حرف"N" حک شده است). همچنین یک باتری بزرگ و یک سیم مسی لخت (که به شکل خاصی خم شده) نیز در شکل دیده می شود.

موتور الکتریکی

دو آهن ربای کوچک گرد را روی قطب شمال آهن ربای مکعبی قرار دهید. سپس حلقه ی سیم مسی را در بالای دو آهن ربای گرد قرار دهید. این حلقه کمی بزرگ تر از دایره آهن ربای گرد می باشد. سپس با دقت قطب مثبت باتری را روی آهن ربای گرد قرار دهید، انتهای نوک دار حلقه سیم را در گودی ته باتری بیاندازید.

موتور الکتریکی

وقتی تعادل این مجموعه بر روی آهن ربای مکعبی برقرار گردید، سیم حلقه حول باتری به چرخش در می آید.

برای مشاهده فیلم کلیک کنید.

 

این دستگاه چگونه کار می کند؟

آنچه که در اینجا روی داده شبیه موتور الکتریکی فارادی است.

جریان باتری از هر دو وجه جانبی حلقه سیم عبور می کند و بدین ترتیب یک میدان مغناطیسی در اطراف سیم ایجاد می گردد. این میدان و میدان آهن ربای گرد و مکعبی بر یکدیگر اثر متقابلی می گذارند. آهن ربا نیرویی به حلقه سیم وارد می کند. این باعث می شود که طرف راست حلقه سیم به سمت شما و طرف چپ آن از شما دور شود و در نتیجه حلقه سیم به چرخش در می آید. این چرخش آنقدر ادامه می یابد تا باتری تمام شود.

به نظر شما اگر حلقه سیم را نگه داریم و اجازه دهیم باتری آزاد باشد، چه اتفاقی روی می دهد؟

ما می توانیم این کار را به طور ساده انجام دهیم. برای این منظور باتری را از کنار بر روی میز قرار می دهیم.

موتور الکتریکی

با این کار مشاهده می کنید که باتری حرکت می کند.

برای مشاهده فیلم کلیک کنید.

در اینجا حلقه سیم آنقدر حرکت می کند تا به میز برسد. با این حال همچنان به سیم نیرو وارد می گردد. بنابراین به جای آنکه سیم حرکت کند، باتری و آهن ربا به چرخش در می آید، و در نتیجه باتری همانند جاده صاف کن روی میز حرکت می کند.