تاریخ : 26 اردیبهشت 1392 | 23:38 | نویسنده : رضا رضایی

همکاران گرامی شما میتوانید نسخه پیش نویس کتاب کاروفناوری را از پرتال جدید پایگاه کیفیت بخشی درس حرفه وفن به آدرس http://pkbh.gtam.hamedan.hoomad.ir دانلود نمایید