در این فعالیت نیز دانش آموزان می توانند با کاربرد علم و تولید فناوری آشنا شوند.

علم : هر جسم که در مایع یا سیالی غوطه ور باشد به اندازه وزن و حجم جابجا شده سبک تر می شود .

فناوری : کاربرد این علم نیز در موارد مختلف از قبیل :

1 - طراحی و ساخت کشتی ها به منظور حمل و نقل

2 - طراحی و ساخت زیر دریایی به منظور حرکت در اعماق دریا

3 - طراحی و  ساخت شناور کولر برای کنترل حجم آب کولر

4 - استفاده از هلیم برای بالا رفتن بادکنک

5 - طراحی و ساخت بالن ها

6 - ...

در این فعالیت نیز با راهنمایی دبیران ، دانش آموزان می توانند یکی از این فناوری ها را به کار گیرند و وسیله ای بسازند.