ارزشیابی 12 نمره عملی  در راستای توفیق معلم ودانش آموز

 روش اول : معلم بس ازآموزش بر اساس رویکرد غیر فعا ل از دانش آموزان در خواست تهیه وساخت یا تولید یکی از وسایل بیشنهادی در بخش عملی را دارد  ,در این رویکر در خواست برو بساز بر اساس حداقل اموزش وباروش فردی وانتظار دریافت محصولی درخصوص یکی از موضوعات درس است

 مسئول اساسی این بخش : چه کسی فعالیت را انجام داده ؛ چگونه ؟  موفقیت از آن کیست ؛ نمره به چه کسی داده شود ؟؟؟؟؟

 روش دوم  : بیایید باهم بسازیم ؛در این روش معلم ودانش آموز در کنار هم وباهم یاد می کیرند و یاد می دهند.

 مهمترین ویزگی این روش؛ روشن بودن جزئیات برای معلم ؛دانش آموز واولیا است .

 به این ترتیب که گروههای دانش آموزان گامهای فعالیت را بطور گروهی در حضور معلم وسایرگروههای دانش آموزان انجام می دهند . این گامها می تواند بشرح زیر باشد.

 1-انتخاب مواد   2-انتخاب ابزار 3- ارائه طرح 4- اجرای طرح 5- زیبا سازی 6 –ارزیابی طرح .

 در این روش بر اساس یک الگوی ارزشیابی مبتنی بررویکرد و روشهای فعال عدالت برقرارونمره حقیقی نصیب فرد می شود .  چگونه ؟

 این نوع ارزشیابی شامل فرایند ونتیجه هر دو می شود