به حول قوه الهی ارزشیابی درس 1 و 2 کتاب حرفه وفن سوم راهنمایی در آموزشگاه شهید نجمی فین برگزار گردید  و نمرات و نتایج امتحان قابل قبول بود برای همه دانش آموزان خوبم آرزوی موفقیت دارم :