X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دانش آموزان باید با توجه به نکاتی که در پودمان کسب وکار با آن آشنا شدند، همچنین پروژه های ساخته شده درطول سال تحصیلی به سرانجام رساندند، محصولات خود را در بازارچه مدرسه عرضه کنند و خریدوفروش واقعی را تجربه نمایند.نکات مهم در راه اندازی بازارچه:

-پیش از راه اندازی بازارچه به دانش آموزان در تشکیل گروه ها کمک کنید.
-از دانش آموزان بخواهید برای محصول و یا غرفه خود نام گذاری کنند. (برندینگ)
-از دانش آموزان بخواهید با توجه به هزینه ای که برای تولید یک محصول (هزینه مواد و هزینه دستمزد)
کرده اند، برای محصول خود قیمت گذاری کنند.

-از دانش آموزان بخواهید پیش از روز بازارچه برای غرفه و محصول خود تبلیغات کنند و برای معرفی محصولات خود بروشور تبلیغاتی تهیه نمایند.


  -می توان با کمک گرفتن از اولیا و کارکنان علاقه مند در زمان برگزاری بازارچه بر گروه ها نظارت داشت تا اگردانش آموزان مشکلی در برگزاری بازارچه داشتند با مشورت و راهنمایی بزرگ ترها آن را برطرف کنند.

-یک نفر را به عنوان حسابدار و یک نفر به عنوان رابط گروه مشخص کنید.
وظایف حسابدار: حسابدار ملزم است لیست اعضای گروه را تهیه کند و جلوی نام هر فرد مبالغ هزینه شده توسط هر فرد و سهم سود را درج کند و در نهایت به دبیر تحویل دهد.

پیشنهاد برای چگونگی خریدوفروش در بازارچه:
پیش از راه اندازی بازارچه می توانید برای دادوستد کارت های اعتباری آماده کنید تا در بازارچه از آن ها به جای پول استفاده شود. در این صورت دانش آموزان با مفهوم اعتبار نیز آشنا می شوند.
-نخست غرفه ای با نام بانک یا صندوق راه اندازی مسئولیت بانک را به یک نفر از اولیا یا کارکنان با دقت بدهید.
-از غرفه داران بخواهید مبلغ کالای مورد نظر مشتری را روی برگه ای نوشته و مشتری را به صندوق ارجاع دهند.
- مشتریان باید به صندوق مراجعه کرده و به ازای پولی که پرداخت می کنند کارت اعتباری بگیرند و آن را تحویل فروشنده غرفه دهند.
در پایان بازارچه حسابدار هر غرفه به صندوق مراجعه می کند و در عوض تحویل کارت های اعتباری، پول دریافت می کند.
ابزار و تجهیزات لازم: میز به تعداد غرفه ها–صندلی- کالای مورد نظر هر غرفه برای ارائه-تهیه کارت های اعتباری باقیمت درج شده روی آنهاپانصد تومانی- هزارتومانی-دوهزارتومانی-(تعداد چاپ کارت های اعتباری را دبیر پیش بینی نماید)
*پیشنهاد می شود دانش آموزان برای تقسیم درآمد حاصل از فروش محصولات یکی از راه های زیر را انتخاب کنند:
-1 هزینه های راه اندازی غرفه به نسبت مساوی بین افراد گروه تقسیم شده، همچنین به نسبت مساوی سود را
تقسیم کنند.
-2 هر فرد به نسبت هزینه ای که برای راه اندازی انجام داده سود ببرد.
-3 می توان بازارچه را به صورت خیریه برگزار نمود. یعنی با دانش آموزان و والدین هماهنگی شود که در صورت
رضایت ایشان درآمد حاصل از فروش محصولات صرف کمک به نیازمندان، هدیه به کمیته امداد امام خمینی،
بهزیستی ها یا دانش آموزان نیازمند مدرسه شود که این کار باید با نظارت و هماهنگی مدیر مدرسه انجام گردد.