برای دانلود فایل های راهنمای کتاب کار و فناوری هفتم متوسطه اول روی لینک های زیر کلیک کنید

پودمان 1

پودمان 2

پودمان 3

پودمان 4

پودمان 5

پودمان 6

پودمان 7

پودمان 8

پودمان 9

پودمان 10

پودمان 11

بازارچه