X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اسرار چگونگی زنده ماندن مورچه های آتشین در برابر سیل که برای چندین دهه زیست شناسان را سردرگم ساخته بود، سرانجام توسط دانشمندان و مهندسان آمریکایی کشف شد.

محققان موسسه فناوری جورجیا از مدلسازی ریاضیاتی و تصویربرداری

زما نگریز برای نمایش اینکه چگونه مورچ هها در زمان سیل بخشهای مختلف

بدن خود مانند چنگالها و آروار هشان را برای ساخت نوعی قایق به هم متصل

کرده تا برای چند روز روی آب شناور بمانند، استفاده کرد ه اند.آنها دریافتند

که این موجودات کوچک، بدن خود را مشابه روشی که الیاف ضدآب بافته

می شوند، به هم متصل می کنند.

  محققان در آزمایشات خود مشاهده کردند که این موجودات در زمان قرار گرفتن در آب، با آروار هها، چنگا لها و کیس ههای چسبناک خود با نیرویی 400 برابر وزن بدنشان به هم متصل م یشوند.نتیجه آن یک ماده چسبناک و کشسان بود که تقریبا شبیه یک مایع متشکلا ز مولکولهای مورچه است.مورچ هها از یک شکل کروی به حالت قایقی پ نکیک مانند در

م یآیند که از غرق شدن آنها در آب جلوگیری م یکند.محققان همچنین به پیگیری سفر مورچ هها پرداخته و باا نداز هگیریا بعاد قایقهای مورچ هها دریافتند که مورچ هها با استفاده از یک ترتیب رفتاری کلیش های حرکت می کنند.

مورچ هها در خطوط صاف حرکت کرده، به سمت لب ههای قایق کمانه کرده ومجددا حرکت م یکنند تا در نهایت به یک لبه بچسبند. این قایق مورچ های برای مسافران خود انسجام، خاصیت شناوری و آب گریزی فراهم می کند.

جالب تر آنکه این قایق در کمتر از 100 ثانیه شکل می گیرد. همچنین این قایق خودترمی مگر بوده و اگر مورچ هایا ز آن جدا شود، دیگران برای پر کردن جای خالی آن حرکت م یکنند.